Woningbehoefte in Dongen

Woningbehoefte in Dongen

De komende jaren heeft de gemeente Dongen het plan om op twee locaties een groter aantal woningen te realiseren. De eerste locatie is een gebied ten noorden van de Noorderlaan in Dongen, waar ruimte is voor 275 – 300 woningen. Een mogelijke 2e fase voor deze locatie wordt bij de omgevingsvisie afgewogen. De tweede locatie is in ’s Gravenmoer aan de Waspikse Weg, waar ruimte is voor circa 100 – 150 woningen.

Om een goede invulling aan het nieuwbouwprogramma op deze locaties te geven wilde de gemeente Dongen meer inzicht te krijgen in de kwalitatieve woningbehoefte in de gemeente. Daarom hebben zij onderzoeks- en adviesbureau Companen de opdracht gegeven om een woningbehoefteonderzoek uit te voeren.

Enkele conclusies uit het onderzoek zijn:

 • De gemeente Dongen is een dorpse woongemeente, waar de vergrijzing op dit moment nog niet zo groot is en waar veel gezinnen met wat oudere kinderen wonen. De vergrijzing zal de komende jaren wel toenemen met het ouder worden van de generatie babyboomers. Ook wonen in Dongen veel emptynesters. Kenmerk van deze groep is dat zij vrij weinig verhuizen en vaak nog woonachtig zijn in de (eengezins)woning waar men sinds lange tijd woont.
 • In ’s Gravenmoer wonen minder jonge gezinnen en -huishoudens dan in Dongen. Ook het aandeel ouderen op leeftijd is in ‘s Gravenmoer kleiner dan in Dongen. Dit lijkt verklaarbaar omdat hier meer (zorg)voorzieningen en woningen voor ouderen zijn.
 • In de gemeente Dongen wonen jongeren lang thuis. We zien een stijgend aantal jongeren dat na z’n 25e nog thuis woont. Dit heeft direct te maken met de krapte op de woningmarkt en de gestegen woningmarktprijzen. Die maken het voor starters moeilijk toe te treden tot de koopwoningmarkt.
 • De traditioneel vrij gesloten woningmarkt in Dongen is in de laatste jaren steeds meer ‘open’ geworden. In de afgelopen jaren was gemiddeld 41% van de nieuwe bewoners afkomstig van buiten de gemeente.
 • Vestiging vanuit Tilburg neemt jaarlijks toe, maar ook de vestiging vanuit Breda, Gilze-Rijen en andere gemeenten uit de directe regio vertonen een stijgende trend.
 • Inwoners van Dongen met verhuisgedachten hebben een warme voorkeur voor het doorverhuizen binnen de gemeentegrenzen (gemiddeld 72% bij starters en 77% bij huishoudens). In de praktijk doet een kleiner deel dat (54%). Het duidt enerzijds op de weerbarstigheid van de praktijk, waarbij woonlocatiekeuzes vaak samenhangen met min of meer toevallige factoren. Te denken valt aan een andere herkomst van de partner, de locatie van het werk of het beschikbaar komen van een fijne woning elders. Anderzijds kan het ook duiden op een onvervulde woonvraag en een tekort aan beschikbare woningen in de eigen gemeente.

 

Bron: Woningbehoefteonderzoek 2021, Gemeente Dongen, Companen, januari 2022

 

 • Door de gestegen woningmarktprijzen worden koopwoningen vaker verkocht aan doorstromers uit een koopwoning. Zij kunnen profiteren van de overwaarde van hun oude woning. Een algemene trend is dat woningen in het middensegment vaker gaan naar doorstromers uit stedelijke woningmarktgebieden, die vanwege de krapte hun zoektocht hebben verlegd naar de regio.
 • Door de gestegen woningmarktprijzen in Dongen en de beperkte budgetten van veel (koop)starters is er een tekort aan goedkope en middeldure koopwoningen. Door de koopwens van kleinere huishoudens (en het kleine aandeel koopappartementen in Dongen) is er in omvang het grootste tekort aan koopappartementen (eerste koopwoning). Voor de groep ouderen geldt overigens dat er een behoefte is aan zowel betaalbare als duurdere koopappartementen (doorstroming).
 • In de huursector is er voor de komende tien jaar ook een grote behoefte aan nieuwbouw. Vooral huurappartementen zijn daarbij nodig, zowel in de
  sociale huur als in de middenhuur. Deze worden vooral gevraagd door starters, kleine huishoudens (ook na relatiebreuk) en ouderen.
 • Met de demografische ontwikkelingen in Dongen wordt verwacht dat Dongen de komende tien jaar verder doorgroeit. Tot 2031 zijn naar schatting 1.055 extra woningen nodig. Vergrijzing (met langer zelfstandig wonende ouderen en een lage verhuismobiliteit als gevolg), een positief vestigingssaldo, grote belangstelling voor het blijven wonen in Dongen en een in te halen tekort aan woonmogelijkheden voor thuiswonende jongeren zorgen hiervoor.

 

Wil je het hele onderzoek en de aanbevelingen voor de invulling van de grotere woningbouwlocaties lezen?

Download dan het onderzoeksrapport: Gemeente Dongen – Woonwensen- en woningbehoefteonderzoek